Я підтверджую, що я погоджуюсь з наступними правилами та підписую цей договір купівлі-продажу з боку Покупця.

Договір купівлі-продажу

1. Сторони

1.1. Продавець: ФОП Боднар О.В.

1.2. Покупець: фізична особа, підприємець чи організація що здійснює закупку товарів через цей інтернет-сайт.

2. Загальні положення

2.1. Якщо інше не обумовлене письмовими угодами котрі підписані Продавцем товари продаються лише на зазначених у цьому договорі умовах. Якщо будь-які умови цього договору суперечать умовам зафіксованим під час оформлення замовлення Покупцем, в такому випадку цей Договір купівлі-продажу вважається основним документом та має більшу вагу.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Продавець зобов’язується передати належний йому товар у власність Покупцеві через компанію-перевізника, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

3.2. Покупець зобов’язаний оплатити зарезервований товар протягом 1-го(одного) робочого дня з моменту оформлення замовлення.

3.3. Продавець зобов’язаний відвантажити товар зі складу та передати його компанії-перевізнику, обраною Покупцем, з переліку наданого Продавцем, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дня поступлення коштів на розрахунковий рахунок Продавця Продавець не несе відповідальності за терміни доставки та цілісність вантажу з моменту передачі його компанії-перевізнику.

3.4. Покупець зобов’язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або
право відмовитись від договору.

4. Відомості про товар

4.1. Найменування та кількість товару вказана в Кошику Покупця. Кількість товару може бути змінена Продавцем в сторону зменшення у випадку, якщо товар з певних причин відсутній на складі. Продавець не зобов’язаний попереджати Покупця перед відправкою про відсутність частини замовленого товару. Кошти за відсутній товар можуть бути повернуті, за згодою сторін, на рахунок Покупця або витрачені Покупцем на придбання іншого товару в Продавця.

4.2. Попередньо ціна товару зафіксована у замовленні здійсненому через цей інтернет-сайт. Продавець має право змінити ціну без погодження з Покупцем у випадку, якщо товар зарезервовано, але кошти за нього ще не надійшли на рахунок Продавця. Продавець має право збільшити ціну на товар, якщо її(ціни) збільшення відбулося через подорожчання сировини виробництва товару, збільшення витрат на виробництво товару,  збільшення ввізним мит, збільшення податків та інших обставин котрі неможливо передбачити.

4.3. Продавець зобов’язаний відправити товар належної якості. В разі виявлення бракованого товару Продавець зобов’язаний замінити його або компенсувати його вартість протягом 14-ти робочих днів з моменту повернення його Покупцем на склад Продавця. Продавець компенсує лише вартість товару, Продавець не відшкодовує вартість послуг компанії-перевізника.

4.4. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб запобігти псуванню або знищенню його під час транспортування компанією-перевізником. Продавець не несе відповідальності за цілісність товару в разі пошкодження упаковки/тари. Всі претензії щодо цілісності товару слід направляти компанії-перевізнику. Покупець зобов’язаний перевіряти цілісність товару під час отримання на складі компанії-перевізника.

4.5. Гарантійний строк – даний товар не підлягає гарантії та гарантійному обслуговуванню.

4.6. Повернення товару належної якості. Покупець має право повернути товар належної якості Продавцю протягом 14-ти днів з моменту покупки (поступлення коштів на рахунок Продавця) у випадку, якщо товар не розпакований, не пошкоджений під дією світла, тепла або вологи, упаковка товару не пошкоджена та товар не експлуатувався.  Продавець компенсує лише вартість товару, Продавець не відшкодовує вартість послуг компанії-перевізника.

5. Відповідальність сторін.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (тьох) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
5.3. За порушення строків передачі товару компанії перевізнику Продавець сплачує штраф у розмірі 0,5% від суми замовлення за кожен день прострочення передачі.
5.4. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець сплачує пеню у розмірі 15 % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення). Під необґрунтованою відмовою, вважається неоплата товару Покупцем в термін 3 робочі дні. Необгрунтована відмова від оплати (не здійснення оплати) є підставою для відмови від подальших поставок товарів Продавцем та подальшою співпраці із Покупцем.

6. Строк дії Договору та інші положення.

6.1. Договір набуває чинності з моменту оформлення замовлення Покупцем на цьому інтернет-сайті.
6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
6.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмової згоди Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.
6.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,  визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.5. Продавець має статус платника єдиного податку.

6.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.7. Строк дії договору закінчується в момент виконання зобов’язань Сторонами цього Договору.